نادر:

کلا می‌خواستی حرف از نظام بزنی چرا زدی به جاده خاکی یا افسردگی این جور چیزا مثل آدم حرفتو بزن