شاهرخ:

میگه کاشکی این طوری بودم توکشور ماازاین ریش وپشم‌ها خبری نیست که بخواد توهین بشه