شیدا:

ایرانیان سالهاست که برای خود ارزشی قائل نیستند وقتی با وجود بی احترامی هایی که گاه و بیگاه به فرودگاه‌های مختلف نسبت به توریستهای ایرانی می‌شود ولی باز هم برخی ایرانیها اصرار به رفتن به چنین مسافرتهایی دارند نباید توقع دیگری داشت ......