بدون نام:

آیا خود این خانمها به شدت این نماینده شاکی هستند؟