بدون نام:

خیلی وقته زنهای ایرانی توی عربستان بی آبرو شدن ولی کو گوش شنوا!