بدون نام:

آقای نماینده با غیرت و آبرومند آستارا، خواهشمندم که پرونده تجاوز به نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده توسط پلیس عربستان سعودی، کشتار حجاج ایرانی در سقوط جرثقیل خانه کعبه، کشتار ایرانیان در حادثه منا ...را که شرف و ناموس هر ایرانی غیرتمند را به درد می‌آورد پیگیر باشید...