بدون نام:

اونهمه دخترا وزنهای لخت و بالباسهای رنگارنگ جلوی چشمشون میرن .حالا فقط ایرانیای تابلو رو بی آبرو کردن؟بروبابا. مسخره.