بدون نام:

اینا بعضا میرن برا لخت شدن .نگران نباشید .