امیر:

همه دیدن امسال ترکها چگونه مسافران ایرانی راکتک زدند وبی احترامی میکنن ونیزپول میلیاردها داری توریستهای ایرانی راصرف تقویت داعش میکنن وبازمیلیونی میرن ترکیه ولی به سفر١٠٠هزارایرانی به مکه نه برای خلاف وتفریح بلکه عبادت به بهانه بی ادبی دولت کثیف سعودی اعتراض میکنند ویا چندهزارنفری که باکمترین خرج وهزینه کربلا میرن متلک وتوهین میکنن واقعا دینتون کجاست پیامبراسلام باوجودبتها داخل کعبه درمدینه به احترام کعبه وشرافت ان مأموربه قبله قراردادن ان وحج میشود تفکرکنید چرا؟