بدون نام:

حالا اگر در ترکیه بود همه نمایندگان و ... اعلام میکردند که به آنجا نروید اشکال نداره گرجستان و ارمنستان مسیحی است و زن و دختر ایرانی را لخت کنه مشکل نداره. پارسال در مردادماه هم در ارمنستان اتفاق افتاد. ولی من به عنوان مسلمان ایرانی اگر سفر بروم حتما ترکیه خواهم رفت چون مسلمانند و از این جور کارها شرم دارند.