بدون نام:

بنظرم تا وقتی مسافر برای بازرسی سوتی ندهد و مطابق با عرف بین المللی عمل کند و خل بازی در نیاورد مشکلی پیش نمی‌اید امان از زمانی که بهانه بدهیم...نمونه اش در سفرم به عربستان .زنان ایرانی برای انگشت نگاری دستانشان را در جای مناسب دستگاه قرار نمیدادن نتیجه چه شد مردان عرب به زور دستشان را در دستگاه انگشت نگاری میگذاشتند و مردان با تعصب ما درگیر موضوع و فحش و فحاشی...