بدون نام:

تفلیس چه خبره بدبختها که ایران رو میگذارید میرید اونجا. بعیده غیر از لااوبالی و عیاشی دنبال چیز دیگه ای باشید.