بدون نام:

دعا کن روحانی دوباره رئیس جمهور بشه وگرنه شما باید از ایران اسباب کشی کنید