بدون نام:

اینکه در میان این نفرات هیچکس رقیب روحانی نیست سک نکن.