ناشناس:

ناتوانی روحانی در اداره کشور ثابت شده . به جهانگیری رای میدیم