بدون نام:

ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند
بانگ و فریاد بر اری که مسلمانی نیست