سام:

نه اتفاقا اگر آقای روحانی رییس جمهور بشه باید اسباب کشی کنیم مقصد سفرمون هم احتمالا افغانستان باید باشه!
خجالت داره با این حرفت احتمالا شما هم نجومی بگیری که ازش حمایت میکنی!