یاسر:

از حامیانش خواست تا به روحانی رأی دهند.مگه اینا حامی هم دارند