عارف:

با رد صلاحیت احمدی نژاد .درصد مشارکت پایین 50درصد میاد.تموم مردم ایران احمدی نژاد رو میخاستن