رضا:

به نظر بنده اگر ملت ایران در انتخابات پیش رو هشیار نباشند ضربه‌ی بزرگی میخوریم
لطفا گول این آدمای غربزده و ترسو که 4 سال مملکت رو به باد دادن رو نخوریم