بدون نام:

ایرانی‌ها در فرودگاه‌های خارجی مثل مجرمین هستند. پلیس ترکیه آنان را می‌زند. پلیس جده به آنان تجاوز می‌کند. پلیس تفلیس ناموسشان را لخت می‌کند . دیپلماسی عزت و حکمت همین است. فقط با زن و بچه دیپلمات‌ها با عزت رفتار شود کافی است.