ناشناس:

ناشناس عزیز اگه روحانی در اداره کشور ناتوانه جهانگیری هم مثل اونه زیاد دلت رو خوش نکن چون روحانی و جهانگیری هر دو مثل هم هستن