بدون نام:

این زنی که ..همه رو گیر اورده یه روز لخت میشه یه رو....