یحیی:

برو ملخ بخور .مردیکه تروریست وهابی نجس .تو واردوغان وارباهایتان از انگلیس و آمریکا و اسرائیل برید به جهنم .این آرزوکه به ایران چپ نگاه کنید را به گور میبرید.