ایرانی:

این انگلیسی کثیف باید برای محکومیت فقط به ایران بیاید تا جواب کارش را بگیرد