محمد:

این آقا که الگو وستاره این مملکته چه حقی داره بره با زنهای شهوتران عکس بندازه مسئولین جوابگو باشن