حق بر باطل:

آخه آدم دیوانه این که داره از طریق اسکایپ تماس تصویری با شبکه صحبت میکنه واقعا سایت خیلی مزخرفیه