بدون نام:

امثال اینها شدن الگوی جوان‌ها ،که دنیا پر شده از بی بند و باری و ...