بدون نام:

همین که تا تهران اومدن و یه عده رو کشتن نقص دستگاه اطلاعاتی ایران معلوم شد ایرانم اسیب پذیره اگربه جای مجلس توو یه جای شلوغ. خودشون منفجر کرده بودن صدها کشته داشت