ششلیک:

لایقه سوال اینه برنامه نود و فردوسی پور چرا باید او را دعوت کنند او و تیمش امسال افتضاح بودن و جای بی تربیتی او و کرار تلوزیون ایران نیست بازیکنان خارجی مودب و غنی تو ایران اینقدر داریم که این جاهلوف و شش تفلال ارزش مصاحبه ندارن