مدافع حرم:

شربخوار بیهوده گوی برو گم شو یانکی ؟! به کوری ترامپ بشار ماند وخواهد ماند اینکه رفتنی بود اوبامای موش صفت بود وترامپ احمق هم زود خواهد رفت