ششلیک:

سرشناس ؟ کرمانشاهی غوغاست هر بازی یه سوت بدن دستش هر بازی 4 صفر می‌برن