علی:

چطور این آقای سیف اله پور هفته پیش و هفته قبلش خفه شده بود و حالا نطقش وا شده مظفری زاده که لنگی دو آتشه هست پنالتی جم رو تایید نکرد