عابر لنگ مافیا:

لنگ بی شخصیت دست از کارهای پلیدش برداره این تیم مافیا را باید ریشه اس خشکاند تا فوتبال پاک شود