بدون نام:

کسانی که انقلاب را قبول ندارند در حال نابود کردن انقلابیها از صحنه اجرایی کشور هستند.خواب بمانید لیبرالها مملکت را دو دستی تقدیم کدخدا و غرب خواهند کرد.