بدون نام:

جالبه..خود شما هم کم بزرگسال عجب غریبی نبودی و خودت کم چیزای ناامید کننده از دنیای بزرگسالیتون نشونمون ندادی.