صالحی:

مدیریت محترم. باید بدانید هرگونه تصمیم در ارتباط با آزمون سمپاد ونمونه دولتی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و تایید ریس محترم جمهوری است. لطفا سلسله مراتب قوانین را بدانید.