محمد:

اولا پاینخت اسیدپاشی دنیا اصفهان است و مجرمینش هم برای مردم شناخته شده اند گرچه منع تعقیب وپرداخت دیه از بیت اامال چیزی ازمجرمیت چناینکاران کم نمی‌کند قطع به بفین بدانید هبچ مجرمی وهیچ جنایتکاری تاکنون از دادگاه عدل الهی نجسته است هم اقای س ودفترش بدانند و هم دیگران ودیگران .مگه میشه دختر را زجر کش کنی خداوند ازمحازانت در گدرد .احکم الحاکمین است