صمد:

بابا این دختر روانی است باید به روان پزشک مراجعه کند