بدون نام:

اولا تاکور شود هر انکس که نتواند دید اگر خیلی ناراحت هستید بشینید روی یخ تاسوزش ناشی از این نذری دادن کم بشود وتاولهای ان شایدبهبود بخشد ماکه راضی هستیم خدا هم راضی است چهارده معصوم هم خشنود و راضی هستند