بدون نام:

شاید فرذاها ۵ نفردیگه خیلی کارها بخان بکنن .ایا نیباید قانونی ویا قدرت اجرائی ازطرف نظام یاهرچیز دیگری نباشه که ازین خسارتهای بی انتها جلوگیری کنه .وایا این ضعف بزرکترین عیب یک نظام نیست.چه کسی تعهدداده که ازین ۵نفرها دراینده وجو ده نخاهدبود