سینا:

اینها سگ عربستانن و برای گرفتن گوشت خوردنی مجبورن اینجور ... کنن