بدون نام:

عالی بود.
او ثابت کرد غیر از فوتبال فردی با هوش و ذکاوت است.