دکترسید:

احسنت بر جناب آقای دکتر سید آیت الله رئیسی