بدون نام:

عناصر اصلی این مرکز مهمت کوچ با سابقه هجده سال زندگی در ایران و حقی اویقور هستند و از طریق کنسولگری ترکیه در ارومیه و تبریز مخفیانه اقدام به تحریک احساسات ترکی مردم آذربایجان و اشاعه افکار ضد کردی ضد ارمنی و ضد ایرانی هستند