بدون نام:

داشتم مصاحبه مهمت کوچ رو با یکی از شبکه‌های ترکیه می‌دیدم باورم نمیشدم این.... به حدی اطلاعات در مورد حناحهای سیاسی ایران و جبهه‌های مختلف موجود در مجلس قبلی می‌داد که فکم چسبید به زمین! باور کنید نصف سیاستمدارای ایران همچین اطلاعات جامعی ندارن همینجوری که در سوریه و ... فردا هم حتما به بهانه حمایت از خلق ترک تا اشتهارد کرج یا قشقایی شیراز میخوان بیان