نعمت اله جعفری:

باید تجارت غیرضرور با ترکیه را کنار بگذاریم