بدون نام:

ایرانی هایی که بااین مرکز همکاری میکنندبایدتوسط ایران تحریم شوندوورودشان به ایران ممنوع شود.