شاهرخ یارایی:

جمع اوری اطلاعات ، نفوذ ، مشادکت مستقیم با اپوزیسیون ( بخش خاص) ، و در نهایت ، براندازی و یا جابجایی را مد نظر دارد . به نوعی خود را مالک میدانند و مردم و جمهوری را ، مستاجر . فعالیت انان جدی است . پیش گیری ، راه مناسب است .