بدون نام:

خاک تو سرشون.... چه قدر راحت به مخاطبانشون توهین می‌کنند